Annuleringen

Instructies voor annulering & annuleringsformulier

Consumenten, d.w.z. iedere persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten de commerciële, industriële, ambachtelijke of beroepsactiviteit van deze persoon vallen, hebben het recht om de overeenkomst te annuleren als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

A. Aanwijzingen voor annulering

Recht om een bestelling te annuleren

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De opzegtermijn loopt af na 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een derde, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in uw bezit krijgt.

Om uw recht om te annuleren uit te voeren dient u ons op de hoogte te brengen (Attilus GmbH Gewerbepark 22, 06917 Jessen, Duitsland Tel.: +49 353 7203850, Fax: +49 353 720385-60, E-mail: info@attilus.eu) van uw besluit om deze overeenkomst te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt tevens het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te kunnen voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van uw recht om de bestelling te annuleren aan ons verzonden hebt voordat de annuleringstermijn verstreken is.

Gevolgen van annulering

Indien u deze overeenkomst annuleert, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (behalve de aanvullende kosten wanneer u kiest voor een soort verzending anders dan de minst dure door ons aangeboden soort standaard levering) onverwijld terugbetalen en uiterlijk veertien dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw besluit om deze overeenkomst te annuleren. Wij kunnen een bepaald bedrag van het totaalbedrag aftrekken voor het verlies in waarde van de geleverde goederen, indien het verlies het gevolg is van onnodig transport door u. Wij zullen het bedrag terugbetalen met dezelfde betaalmiddelen als u gebruikt hebt voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In ieder geval zullen er geen kosten verbonden zijn aan de terugbetaling. We kunnen de terugbetaling pas uitvoeren na ontvangst van de goederen of door u verstrekte bewijs van het terugzenden van de goederen.

U dient de goederen onverwijld aan ons terug te zenden of over te dragen, en in ieder geval niet later dan 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u uw annulering van deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld. Aan deze deadline is voldaan als u de goederen heeft verzonden voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U betaalt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor de eventueel verminderde waarde van de goederen als gevolg van handelingen anders dan deze die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te bepalen.

Uitsluiting en/of voortijdig verval van het recht om te annuleren

Het recht om de bestelling te annuleren is uitgesloten voor overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.

Het recht om een bestelling te annuleren vervalt in het geval van een overeenkomst voor de levering van verzegelde goederen die vanwege gezondheids- of hygiënische redenen als gevolg van het openen na levering niet geschikt zijn voor retourzending.

B. Annuleringsformulier

Indien u een overeenkomst wilt annuleren kunt u dit formulierinvullen en aan ons terugzenden.

Onze producten